slotit.cz


Přejít na obsah

Hlavní menu:


Stavební pravidla "Daytona"

Seriál závodů Slot.it / Sideways

Pravidla "Sideways - Daytona Prototype" _ 2017
POZOR: JEDNÁ SE O ZÁVODY MAKET, OD TOHO SE ODVÍJÍ I RŮZNÉ SPECIFIKACE V PRAVIDLECH.

TYP AUTA
- modely závodních auta výrobce "Sideways": Riley MkXX a Dallara DP01.
KAROSÉRIE
- karosérie mohou být přemalovány, nebo lze použít individuálně nabarvený "white kit". Použitá karosérie ale musí zůstat beze změny ve všech proporcích. Tedy žádné snižování, úpravy karosérie nebo jiné odlehčování karosérie, změny připevňovacích pozic, nebo ořezávání či vybrušování podběhů. Prosklení modelu musí být standardní a zůstat jasné tak, že je možné vnitřek vozu prohlížet. Modely musí začít každý závod se zadními spojlery umístěnými na správném místě a v odpovídajícím úhlu. Spojlery musí být bezpečně zajištěné proti odpadnutí a to vlepením do karosérie. Pokud se spojler v průběhu jízdy uvolní a odpadne, musí být před nasazením do další drážky odpovídajícím způsobem opět vlepen do karosérie. Použití karosérie v provedení nenabarvený "white kit" není dovolené, bílá karosérie musí být namalovaná tak, že na ní nezůstanou žádné nenabarvené oblasti (použití průhledného laku nad bílým plastem není dovolené). V této kategorii není povolen lexanový kokpit, musí zůstat plnoprostorový, původní. Venkovní zpětná zrcátka a antény mohou být odstraněny, jinak musí karosérie obsahovat všechny původní díly. Modely, tedy i karosérie, sestavené ze stavebnice "white kit" musí obsahovat všechny předepsané díly, jako sestavené modely ze základní, nabarvené řady (SW01, SW02, SW03…), výjimkou jsou drobné leptané díly a dle uvážení 6 plastových tyčinek tvořících výztuhy zadních spojlerů karosérie Riley. Pozn.: vzhledem k pestrosti zbarvení těchto vozů ve skutečnosti, jsou vítány libovolné barevné variace, a to vycházející jak ze skutečné předlohy, zvláště pak originálního vlastního provedení (např.klubové zbarvení, nebo firemní logo…), se třemi startovními čísly.
PODVOZEK
- podvozky musí odpovídat typu zvoleného modelu a musí zůstat v původním stavu bez úprav, se všemi použitými částmi, vyjma magnetů. Dále je povoleno odstranění zesilovacího členu mezi vodítkem a motorovou klecí, ve tvaru "H". Zde jsou povoleny 3, resp.4 varianty uspořádání:
(1 kompletní "H" segment, v nezměněném stavu, přišroubován "natvrdo" k podlážce podvozku
(2 vyříznutí jednoho, nebo obou příčníků "H" segmentu a opětovné přišroubování podélníků "natvrdo" k podlážce podvozku
(3 úplné odstranění "H" segmentu z podvozku
Jinak není povolena žádná redukce váhy. Výjimku tvoří celkové dovážení modelu, dle pokynů v odstavci "Všeobecná pravidla". Je však možné povolení šroubků uchycujících karosérii k podvozku a šroubků držáku motorové klece se zadní nápravou. Tyto povolené šroubky však musí být následně pevně zafixovány lepidlem proti dalšímu vyšroubování!! Motorová klec může být použita pouze CH24 a CH24b "Offset-Inline-Reverse/V12motor", tedy typ osazený originálně v základní řadě modelů (SW01, SW02). Pokud by v budoucnu některý model obsahoval v krabičce jiný typ motorové klece a závodník by jej chtěl použít pro tyto závody, musí být provedena záměna osazení na předepsané uložení s CH24. Je povoleno zabroušení obvodových hran podvozku, ale pouze nezbytně nutné k umožnění naklápění karosérie vůči podvozku v podélné ose. HRS & HRS2 nastavitelné podvozky nejsou pro tuto kategorii šampionátu přípustné. Upozornění: toto jsou závody pro auta bez podpůrného magnetického přítlaku. Proto je nutno odstranit z modelu veškeré magnety a to na všech drahách (netýká se samozřejmě magnetů uvnitř motoru).
TLUMIČE
- magnetické ani jiné odpružení náprav nebo motorových klecí nelze pro tuto kategorii použít.
DRŽÁK MOTORU
- pouze typ CH24 nebo CH24b. Držák motoru musí přesně standardně pasovat a nesmí být jakýmkoliv způsobem upraven. Motory musí pasovat do úchytu tak, jak bylo původně určeno, tj. není povoleno žádné otočení nebo snižování motoru v úchytu. Stejně tak nesmí být použit žádný další adaptér motoru.
MOTORY
- jen Slot.it MX06 resp.MS06, typu "V12/3" 21.500rpm/170g*cm (motor s oranžovým víkem). Motory musí zůstat ve standardní podobě. Žádné kombinace částí nebo tuning magnetů či kartáčků není dovolen. Pokud bude shledán důkaz o zásahu do motoru, nebo motor bude jevit známky toho, že byl otevřený, bude toto bráno jako neoprávněná manipulace s motorem a tento nebude připuštěn do závodu.
PŘEVODY
- převody musí být pouze standardní, žádné vrtání nebo odlehčování, příp. jiné úpravy převodů nejsou povoleny. Může být použita jakákoliv fungující kombinace pastorku PI08 až PI11 a převodového kola GO23 až GO30 a to v provedení Bz nebo Al z nabídky sortimentu Slot.it, nesmí však dojít k zásahu do jiných částí podvozku nebo držáku motoru a musí být dodržena předepsaná světlost.
OSY
- pouze plné osy Slot.it, duté osy jsou pro tuto kategorii zakázány. Nezávislou přední nápravu Slot.it (PA39) nelze v této kategorii použít. Osy mohou být zkráceny na odpovídající délku.
DISKY KOL
- disky musí být standardní, žádné vrtání nebo jejich dodatečné odlehčování není dovoleno. Není povolena ani úprava rozměrů disků. Jsou povoleny disky pouze originálních velikostí, tedy takové velikosti, jaká je originálně na modelu v krabičce, nebo v sestavě "white kit". Všechny disky kol musí být opatřeny odpovídajícími plastovými výplety kol, nejlépe tvarově shodnými s originály, příp.jinými, ale odpovídajícího průměru pro daný disk a to z produkce Slot.it, příp.Sideways. Výplety kol nesmí být v žádném rozměru zmenšovány ani odlehčovány. Přední disky je povoleno zaměnit za hliníkové, ale to pouze ve stejném rozměru, tedy typ PA43-Als. Zadní disky jsou pouze typ PA19-Als (nové značení W17309725A).
PNEUMATIKY
-
zadní pneumatiky libovolné, z produkce Slot.it, nebo Sideways typ HG1Sw.
- přední pneumatiky pouze originální velikosti 19x10mm. Lze použít typ "Zero Grip", tedy PT07. Šíře kontaktní plochy pneumatiky s povrchem dráhy musí být po celém obvodu pneumatiky minimálně 8mm. Povolený minimální průměr přední pneumatiky je 18,8mm.
Pneumatiky mohou být na disky přilepené. Pneumatiky lze ošetřovat, tedy čistit, pouze lihem. Na začátku závodu musí být suché na dotyk. Zašpiněné, nebo jinak znečištěné pneumatiky na začátku závodu jsou zakázané. V průběhu jednotlivých jízd a střídání drážek není dovoleno pneumatiky žádným způsobem ošetřovat, tedy mazat nebo čistit. V případě potřeby je nutné, aby komise snadno identifikovala, zda použité pneumatiky jsou povolené. Z tohoto důvodu je nutné, aby logo "Slot.it" nebo "SW-S" bylo umístěno vždy na vnitřní straně, tedy dovnitř auta a bylo viditelné po natočení kola na správný úhel. Takto dojde k ochraně loga i v případě případného ubroušení boků kol v průběhu jízdy z vnější strany. Pokud toto logo pneumatiky nebude snadno identifikovatelné, nebude komisí tento model připuštěn k závodu, nebo bude nutno pneumatiky vyměnit.
VODÍTKA
- mohou být použita jakákoliv vodítka z nabídky Slot.it. Je zakázáno upravovat vodítko za účelem jeho prodloužení, jak do délky tak hloubky břitu.
KARTÁČKY
Sběrací kartáčky vodítka mohou být libovolné, běžně komerčně dostupné, nesmí způsobovat zkrat dráhy. Totéž platí o kabelech k motoru.
VOLNÁ VOLBA
- jen a pouze: stírací kartáčky, kabely mezi motorem a vodítkem, šrouby karosérie a šrouby uchycení motoru a vodítka, lepidlo na fixaci šroubků.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
** Modely musí být představeny komisaři se zadním spojlerem připevněným na správném místě a to tak aby náklon spojleru odpovídal originálu. Po provedené vstupní kontrole bude model uložen do prostoru depa, odkud bude vyzvednut na vyzvání rozhodčího před závodem dané skupiny.
** K dovážení modelů lze použít pouze zinková nebo olověná vyvažovací tělíska, používaná pro vyvažování kol v pneuservisech a to kvůli sjednocení pouze typ, jehož minimální výška je 3mm. Tato výška nesmí být jakýmkoli způsobem upravovaná. Je nutné, aby tělísko mělo na povrchu zcela čitelné originální označení hmotnosti.
Závaží může být přidáno pouze uvnitř modelu a musí být bezpečně zajištěno flexibilní (pružnou) oboustrannou páskou, tedy nikoliv lepidlem, přímo k podvozku. K dovážení jednoho modelu lze použít libvolnou kombinaci o maximální celkové hmotnosti 10gramů, sestavenou z celých, nijak dále upravovaných tělísek, oddělených od základního pásku kolmým řezem k základně i půdorysu. V praxi lze tedy maximálně použít dovážení: 1x10g, nebo 2x5g. Žádný jiný způsob dovažování není přípustný.
** Žádné další úpravy na podvozku, pohonných partiích modelu, ani karosérii, za účelem zlepšení jízdních vlastností, nebo za jiným účelem, nejsou dovoleny.
** Vozy budou kontrolovány, zda obsahující díly jsou způsobilé použití a zda odpovídají pravidlům.
** Motory musí být originálně zavřené; jakýkoliv náznak otevření krytu motoru, sejmutí a opětovného nasazení víka motoru, bude brán jako nepovolená manipulace s motorem.
** Přední disky se musí otáčet společně s osou. Pneumatiky na nich se musí při jízdě po celém svém obvodu dotýkat dráhy, při přejímce se musí dotýkat povrchu kontrolní destičky. Pneumatiky nesmí při pohledu kolmo shora přesahovat v ose přední nápravy obrys karosérie v tomto pohledu.
** Maximální celková šířka modelu je dána originální šířkou karosérie. Pravidlo, že pneumatiky nesmí při pohledu kolmo shora přesahovat v ose náprav obrys karosérie v tomto pohledu, musí zůstat zachováno.
** Model se nesmí při jízdě podvozkem dotýkat dráhy, ani dráhu nesmí poškozovat. Světlost pod celým modelem, s výjimkou vodítka, musí být před závodem minimálně 0,7mm. Světlost pod převodovým kolem musí být před závodem minimálně 0,3mm. Pokud by v průběhu jízdy začalo u modelu docházet ke kontaktu převodu s dráhou, bude tento model ihned vyřazen ze závodu.
** Závodníci jsou povinni na konci jednotlivých jízd ponechat vozy na předepsaném místě k jejich případné kontrole a pro tento účel na požádaní komisaře demontovat karosérii.
** Při kontrole prováděné komisařem dle těchto pravidel, a následném shledání nedostatků, má toto za následek vyloučení ze závodu, resp.anulování dosaženého výsledku.
** Pro danou kategorii může být jedním závodníkem během závodu použit pouze jeden model. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě některé součásti během jízd, model musí být před nasazením do další drážky opraven. V případě odpadnutí kola modelu, musí být ihned jízda ukončena a model odstraněn z dráhy za účelem opravy. Je nepravděpodobné, že dojde k tomu, že je původní vůz zcela zničený a tedy neopravitelný. Pokud by však k tomu přece jen došlo a model byl neopravitelný, může být neopravitelný vůz nahrazen náhradním vozidlem, odpovídajícím beze zbytku těmto pravidlům a tento může být používán pro následující zbývající jízdy a finále, ale skóre nebude započteno pro tento závod. Výměna vozu však není povolená v průběhu jízdy konkrétního časového úseku, je nutno počkat na střídání drážek.
** V případě agresívní jízdy, úmyslného bourání, nebo jiného nesportovního chování, bude tento závodník ze závodu vyloučen bez možnosti náhrady (toto ustanovení není v žádném případě za účelem restrikce, ale pouze pro dodržení určitých hranic kulturního chování, které se u zájmové činnosti s dětmi předpokládá).
** Hlavní rozhodnutí komisaře je konečné - neměnné.

Co není uvedeno výše v pravidlech je nepovolené!
Registrací, k sérii šampionátu Slot.it, účastníci akceptují výše uvedená pravidla a podřizují se spravedlivému a adekvátnímu rozhodnutí organizátora a komise.


Home Page | MODELY AUT 1:32 Classic | MODELY AUT 1:32 DTM | MODELY AUT 1:32 Gr.C | MODELY AUT 1:32 GT/LM | MODELY AUT 1:32 -mimořádné edice | PRODUKTY SLOT.IT | Seriál závodů Slot.it / Sideways | Kontakty, objednání, atd.. | Mapa stránek


Zpět na obsah | Zpět na hlavní menu