slotit.cz


Přejít na obsah

Hlavní menu:


Stavební pravidla "Gr.5"

Seriál závodů Slot.it / Sideways

Pravidla "Sideways - Gr.5" _ 2017
POZOR: JEDNÁ SE O ZÁVODY MAKET, OD TOHO SE ODVÍJÍ I RŮZNÉ SPECIFIKACE V PRAVIDLECH.

TYP AUTA
- modely závodních aut výrobce "Sideways": kompletní sortiment modelů Gr.5, postupně jak budou jednotlivé modely oficiálně přicházet na trh, bude možné je použít.
KAROSÉRIE
- karosérie mohou být přemalovány, nebo lze použít individuálně nabarvený "white kit". Použitá karosérie ale musí zůstat beze změny ve všech proporcích. Tedy žádné snižování, úpravy karosérie nebo jiné odlehčování karosérie, změny připevňovacích pozic, nebo ořezávání či vybrušování podběhů. Prosklení modelu musí být standardní a zůstat jasné tak, že je možné vnitřek vozu prohlížet. Modely musí začít každý závod se zadními spojlery umístěnými na správném místě a v odpovídajícím úhlu. Spojlery musí být bezpečně zajištěné proti odpadnutí a to vlepením do karosérie. Pokud se spojler v průběhu jízdy uvolní a odpadne, musí být před nasazením do další drážky odpovídajícím způsobem opět vlepen do karosérie. Použití karosérie v provedení nenabarvený "white kit" není dovolené, bílá karosérie musí být namalovaná tak, že na ní nezůstanou žádné nenabarvené oblasti (použití průhledného laku nad bílým plastem není dovolené). V této kategorii není povolen lexanový kokpit, musí zůstat plnoprostorový, původní. Venkovní zpětná zrcátka a antény mohou být odstraněny, jinak musí karosérie obsahovat všechny původní díly. Modely, tedy i karosérie, sestavené ze stavebnice "white kit" musí obsahovat všechny předepsané díly, jako sestavené modely ze základní, nabarvené řady. Pozn.: vzhledem k pestrosti zbarvení těchto vozů ve skutečnosti, jsou vítány libovolné barevné variace, a to vycházející jak ze skutečné předlohy, zvláště pak originálního vlastního provedení (např.klubové zbarvení, nebo firemní logo…), se třemi startovními čísly.
PODVOZEK
- podvozky musí odpovídat typu zvoleného modelu a musí zůstat v původním stavu bez úprav, se všemi použitými částmi, vyjma magnetů. Dále je povoleno použití libovolného offsetového segmentu, ovšem při konečném zachování světlosti (viz dále).
Lze vyměnit originální motorovou klec za libovolnou AW klec Slot.it. Při této změně je však potřeba dodržet veškerá další ustanovení stavebních pravidel. Maximální povolená šíře zadní nápravy modelu je 63mm měřeno přes venkovní obrys pneumatik.
Jinak není povolena žádná redukce váhy. Výjimku tvoří celkové dovážení modelu, dle pokynů v odstavci "Všeobecná pravidla". Je však možné povolení šroubků uchycujících karosérii k podvozku a šroubků držáku motorové klece se zadní nápravou. Tyto povolené šroubky však musí být následně pevně zafixovány lepidlem proti dalšímu vyšroubování!! Motorová klec může být použita pouze originální, tedy typ osazený originálně v základní řadě modelů s uložením "anglewinder". Je povoleno zabroušení obvodových hran podvozku, ale pouze nezbytně nutné k umožnění naklápění karosérie vůči podvozku v podélné ose. HRS & HRS2 nastavitelné podvozky nejsou pro tuto kategorii šampionátu přípustné. Upozornění: toto jsou závody pro auta bez podpůrného magnetického přítlaku. Proto je nutno odstranit z modelu veškeré magnety a to na všech drahách (netýká se samozřejmě magnetů uvnitř motoru).
TLUMIČE
- magnetické ani jiné odpružení náprav nebo motorových klecí nelze pro tuto kategorii použít.
DRŽÁK MOTORU
- pouze originální typ (SWM/AW,
nebo novější SWM/AW-EVO), nebo libovolný AW typ firmy Slot.it. Držák motoru musí přesně standardně pasovat a nesmí být jakýmkoliv způsobem upraven. Motory musí pasovat do úchytu tak, jak bylo původně určeno, tj. není povoleno žádné otočení nebo snižování motoru v úchytu. Stejně tak nesmí být použit žádný další adaptér motoru.
MOTORY
- jen Slot.it MN09c, MN09h a MN09ch, typu "FLAT-6 20k" 20.500rpm/200g*cm (motor se žlutým pláštěm a to jak se zavřeným, tak i otevřeným). Motory musí zůstat ve standardní podobě. Žádné kombinace částí nebo tuning magnetů či uhlíků není dovolen. Pokud bude shledán důkaz o zásahu do motoru, nebo motor bude jevit známky toho, že byl otevřený, bude toto bráno jako neoprávněná manipulace s motorem a tento nebude připuštěn do závodu. Samolepící přebal pláště musí zůstat zachován v nezměněné podobě.
PŘEVODY
- převody musí být pouze standardní, žádné vrtání nebo odlehčování, příp. jiné úpravy převodů nejsou povoleny. Může být použita jakákoliv fungující kombinace pastorku PS10 až PS13 a převodového kola GA1626-PL až GA1630-PL z nabídky sortimentu Slot.it, nesmí však dojít k zásahu do jiných částí podvozku nebo držáku motoru a musí být dodržena předepsaná světlost.
OSY
- pouze plné osy Slot.it. Duté osy jsou pro tuto kategorii zakázány. Nezávislou přední nápravu nelze v této kategorii použít. Osy mohou být zkráceny na odpovídající délku.
DISKY KOL
- disky musí být standardní, žádné vrtání nebo jejich dodatečné odlehčování není dovoleno. Není povolena ani úprava rozměrů disků. Jsou povoleny disky pouze originálních velikostí. Všechny disky kol musí být opatřeny odpovídajícími plastovými výplety kol, nejlépe tvarově shodnými s originály, příp.jinými, ale odpovídajícího průměru pro daný disk a to z produkce Slot.it, příp.Sideways. Výplety kol nesmí být v žádném rozměru zmenšovány ani odlehčovány. Přední disky je povoleno zaměnit za hliníkové, nebo magnéziové, ale to pouze ve stejném rozměru, tedy typ PA17-Al a PA 17-Mg. Zadní disky jsou standardně typ PA18-Als, lze však použít i disky PA18-Mg, PA38-Als, PA62-Als, PA19-Als nebo PA19-Mg, tedy ne disky s tzv."air-efektem".
PNEUMATIKY
- zadní pneumatiky: jsou povoleny pneumatiky Slot.it směsi "
N", "C" a "P", nebo Sideways typ HG1Sw. Velikost průměru zadního disku musí zůstat zachována!
- pro tuto kategorii jsou povoleny přední pneumatiky pouze původní originální velikosti, nebo lze použít typ "Zero Grip"
PT07. Šíře kontaktní plochy pneumatiky s povrchem dráhy musí být po celém obvodu pneumatiky minimálně 8mm. Povolený minimální průměr přední pneumatiky je 17,9mm.
- pneumatiky mohou být nalepené na disky, odpovídajícím způsobem ošetřované, ale na začátku závodu musí být suché na dotyk. Zašpiněné, nebo jinak znečištěné pneumatiky na začátku závodu jsou zakázané.
V průběhu jednotlivých jízd a střídání drážek není dovoleno pneumatiky žádným způsobem ošetřovat, tedy mazat nebo čistit. V případě potřeby je nutné, aby komise snadno identifikovala, zda použité pneumatiky jsou povolené. Z tohoto důvodu je nutné, aby logo "Slot.it" nebo "SW-S", v případě zadních pneu i typové označení, bylo umístěno vždy na vnitřní straně disku, tedy dovnitř auta a bylo viditelné po natočení kola na správný úhel. Takto dojde k ochraně loga i v případě případného ubroušení boků kol v průběhu jízdy z vnější strany. Pokud toto logo pneumatiky a typové označení nebude snadno identifikovatelné, nebude komisí tento model připuštěn k závodu, nebo bude nutno pneumatiky vyměnit.
VODÍTKA
- mohou být použita jakákoliv vodítka z nabídky Slot.it. Je zakázáno upravovat vlastní vodítko za účelem jeho prodloužení, jak do délky tak hloubky břitu.
KARTÁČKY
Sběrací kartáčky vodítka mohou být libovolné, běžně komerčně dostupné, nesmí způsobovat zkrat dráhy. Totéž platí o kabelech k motoru.
VOLNÁ VOLBA
- jen a pouze: stírací kartáčky, kabely mezi motorem a vodítkem, šrouby karosérie a šrouby uchycení motoru a vodítka, lepidlo na fixaci šroubků.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
** Modely musí být představeny komisaři se zadním spojlerem připevněným na správném místě a to tak aby náklon spojleru odpovídal originálu. Po provedené vstupní kontrole bude model uložen do prostoru depa, odkud bude vyzvednut na vyzvání rozhodčího před závodem dané skupiny.
** K dovážení modelů lze použít pouze zinková nebo olověná vyvažovací tělíska, používaná pro vyvažování kol v pneuservisech a to kvůli sjednocení pouze typ, jehož minimální výška je 3mm. Tato výška nesmí být jakýmkoli způsobem upravovaná. Je nutné, aby tělísko mělo na povrchu zcela čitelné originální označení hmotnosti.
Závaží může být přidáno pouze uvnitř modelu a musí být bezpečně zajištěno flexibilní (pružnou) oboustrannou lepící páskou, nikoliv lepidlem, přímo k podvozku. K dovážení jednoho modelu lze použít tělíska o maximální celkové hmotnosti 20gramů, tedy v max.kombinaci 4x5g, nebo 2x5g + 1x10g, nebo 2x10g tělísek, oddělených od základního pásku kolmým řezem k základně. Tělíska je možno dále zmenšovat dle potřeby, ale pouze do čtvercového, obdélníkového, lichoběžníkového, nebo trojúhelníkového tvaru. Jiné tvarové úpravy tělísek, např.vrtání děr apod.nejsou povoleny. Pokud dojde ke zmenšení, smí být použit k dovážení z každého tělíska jen jeden kus.
** Žádné další úpravy na podvozku, pohonných partiích modelu, ani karosérii, za účelem zlepšení jízdních vlastností, nebo za jiným účelem, nejsou dovoleny.
** Vozy budou kontrolovány, zda obsahující díly jsou způsobilé použití a zda odpovídají pravidlům.
** Motory musí být originálně zavřené; jakýkoliv náznak otevření krytu motoru, sejmutí a opětovného nasazení víka motoru, bude brán jako nepovolená manipulace s motorem.
** Přední disky se musí otáčet společně s osou. Pneumatiky na nich se musí při jízdě po celém svém obvodu dotýkat dráhy, při přejímce se musí dotýkat povrchu kontrolní destičky. Pneumatiky nesmí při pohledu kolmo shora přesahovat v ose přední nápravy obrys karosérie v tomto pohledu.
** Maximální celková šířka modelu je dána originální šířkou karosérie. Pravidlo, že pneumatiky nesmí při pohledu kolmo shora přesahovat v ose náprav obrys karosérie v tomto pohledu, musí zůstat zachováno.
** Model se nesmí při jízdě podvozkem dotýkat dráhy, ani dráhu nesmí poškozovat. Světlost pod celým modelem, s výjimkou vodítka, musí být před závodem minimálně 0,7mm. Světlost pod převodovým kolem musí být před závodem minimálně 0,3mm. Pokud by v průběhu jízdy začalo u modelu docházet ke kontaktu převodu s dráhou, bude tento model ihned vyřazen ze závodu.
** Závodníci jsou povinni na konci jednotlivých jízd ponechat vozy na předepsaném místě k jejich případné kontrole a pro tento účel na požádaní komisaře demontovat karosérii.
** Při kontrole prováděné komisařem dle těchto pravidel, a následném shledání nedostatků, má toto za následek vyloučení ze závodu, resp.anulování dosaženého výsledku.
** Pro danou kategorii může být jedním závodníkem během závodu použit pouze jeden model. Pokud dojde k poškození nebo ztrátě některé součásti během jízd, model musí být před nasazením do další drážky opraven. V případě odpadnutí kola modelu, musí být ihned jízda ukončena a model odstraněn z dráhy za účelem opravy. Je nepravděpodobné, že dojde k tomu, že je původní vůz zcela zničený a tedy neopravitelný. Pokud by však k tomu přece jen došlo a model byl neopravitelný, může být neopravitelný vůz nahrazen náhradním vozidlem, odpovídajícím beze zbytku těmto pravidlům a tento může být používán pro následující zbývající jízdy a finále, ale skóre nebude započteno pro tento závod. Výměna vozu však není povolená v průběhu jízdy konkrétního časového úseku, je nutno počkat na střídání drážek.
** V případě agresívní jízdy, úmyslného bourání, nebo jiného nesportovního chování, bude tento závodník ze závodu vyloučen bez možnosti náhrady (toto ustanovení není v žádném případě za účelem restrikce, ale pouze pro dodržení určitých hranic kulturního chování, které se u zájmové činnosti s dětmi předpokládá).
** Hlavní rozhodnutí komisaře je konečné - neměnné.

Co není uvedeno výše v pravidlech je nepovolené!
Registrací, k sérii šampionátu Slot.it, účastníci akceptují výše uvedená pravidla a podřizují se spravedlivému a adekvátnímu rozhodnutí organizátora a komise.

Home Page | MODELY AUT 1:32 Classic | MODELY AUT 1:32 DTM | MODELY AUT 1:32 Gr.C | MODELY AUT 1:32 GT/LM | MODELY AUT 1:32 -mimořádné edice | PRODUKTY SLOT.IT | Seriál závodů Slot.it / Sideways | Kontakty, objednání, atd.. | Mapa stránek


Zpět na obsah | Zpět na hlavní menu